Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Deal2Play: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de online content die middels het portal aan de eindgebruiker wordt aangeboden;
  2. website: de mobiele internetpagina Deal2Play.co of de mobiele applicatie van Deal2Play;
  3. deelnemer: de internetgebruiker die middels de website een overeenkomst sluit met Deal2Play;
  4. overeenkomst: het abonnement tot deelname aan Deal2Play dat de deelnemer bij Deal2Play afsluit;

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website en voor iedere overeenkomst tussen Deal2Play en de deelnemer waarop Deal2Play deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.3. Deze algemene voorwaarden alsmede andere informatie betreffende de diensten van Deal2Play zijn te vinden op de website. Bij de registratie dient te worden aangeklikt dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden.Artikel 3. Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1. De website kan links bevatten naar andere websites dan Deal2Play.co. Deal2Play kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Deal2Play kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Deelname

4.1. Voor deelname aan Deal2Play dient een abonnement bij Deal2Play te worden afgesloten. Het abonnement wordt afgesloten door zich via de website te registreren.

4.2. De internetgebruiker dient het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Nadat de deelnemer zich heeft geregistreerd, deze registratie in goede orde is ontvangen en Deal2Play de registratie heeft geaccepteerd, dan stuurt Deal2Play de deelnemer een bevestiging en kan de deelnemer deelnemen aan Deal2Play.

4.3. Bij de registratie dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig werkend telefoonnummer.

4.4. Deal2Play heeft het recht een registratie niet te accepteren.

4.5. De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats te hebben in Nederland om deel te kunnen nemen aan Deal2Play.

4.6. Op verzoek van Deal2Play dient de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Deal2Play te verstrekken.

4.7. Het is de deelnemer niet toegestaan zich meerdere malen te registreren of zich bij de registratie voor te doen als een ander persoon.

4.8. Deelname aan Deal2Play is uitgesloten voor medewerkers van Deal2Play en zakelijke partners van Deal2Play alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de website en Deal2Play.

4.9. Deal2Play behoudt zich het recht voor om de deelnemer van toegang to de aangeboden content uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Deal2Play of derden.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. De deelnemer gaat ermee akkoord dat direct na het afsluiten van het abonnement een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de deelnemer geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 6. Duur en opzegging

6.1. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De deelnemer kan het abonnement te allen tijde opzeggen.

6.2. Opzegging kan door STOP te sturen naar 9115 of een e-mail te sturen naar [email protected]t

6.3. Bij de opzegging dient de deelnemer duidelijk zijn telefoonnummer te vermelden.

6.4. Na beëindiging van het abonnement kan de deelnemer niet meer deelnemen aan Deal2Play.

Artikel 7. Oneigenlijk gebruik van de website en Deal2Play

7.1. Het is niet toegestaan misbruik te maken van bugs of technische mankementen in Deal2Play. Eventuele bugs of technische mankementen dienen door de deelnemer onverwijld aan Deal2Play kenbaar te worden gemaakt.

7.2. Het is niet toegestaan de website dan wel Deal2Play te manipuleren.

7.3. De deelnemer dient zich te houden aan alle (overige) spelregels dan wel aan de gedragscode die op de website staan vermeld.

7.4. Indien de deelnemer het systeem op welke wijze dan ook kraakt of fraude pleegt, zal Deal2Play aangifte doen bij de politie.

7.5. Indien de deelnemer in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel of op enige wijze misbruik heeft gemaakt van de website of Deal2Play, dan is Deal2Play gerechtigd het abonnement te beëindigen.

Artikel 8. Vragen en klachten

8.1. Eventuele vragen of klachten kan de deelnemer richten aan:

Deal2Play

Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR  Amsterdam, Nederland

of

[email protected]

8.2. Klachten worden door Deal2Play binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de deelnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Deal2Play streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. De toegang kan onderbroken worden, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. Deal2Play is niet aansprakelijk voor een tijdelijke onderbreking van de website of Deal2Play, tenzij de onderbreking door toedoen van Deal2Play onredelijk lang is.

9.2. Deal2Play kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Deal2Play zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Deal2Play is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

9.3. Deal2Play is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Deal2Play is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.4. Deal2Play is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

9.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Deal2Play of haar ondergeschikten.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Deal2Play is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop Deal2Play geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10.2. In geval van overmacht is Deal2Play niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de deelnemer ontstane schade, behoudens en voor zover Deal2Play als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Deal2Play, mag de deelnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 12. Beveiliging en internet

12.1. Deal2Play zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar Deal2Play kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 13. Beveiliging en internet

13.1. Deal2Play zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar Deal2Play kan ter zake geen garantie geven.

13.2. Deal2Play en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3. Op elke overeenkomst tussen Deal2Play en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

13.4. De rechter in de vestigingsplaats van Deal2Play is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien Deal2Play een beroep doet op deze bepaling, heeft de deelnemer de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

December 2021