PRIVACYBELEID

Phonify B.V. /Deal2Play doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar klanten en partners zo zorgvuldig mogelijk te beschermen. Dit privacybeleid is bedoeld om transparantie te bieden over de manier waarop persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen. Phonify B.V. zal zich houden aan de vereisten van diverse lokale en internationale gegevensbeschermingswetten, waaronder de huidige en komende elektronische privacyregelgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Phonify B.V. gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Hiertoe houdt Phonify B.V. zich aan de privacywetgeving, zoals vastgelegd in dit artikel, naast de wettelijke normen die worden voorgeschreven door goedgekeurde gedragscodes.

WAAROM TOESTEMMING

In overeenstemming met onze gegevensverwerking hebben wij gecontroleerd of uw toestemming de meest geschikte grondslag voor de verwerking vormt. Wij vragen onze cliënten en respondenten zich positief te registreren voordat er met een behandeling wordt begonnen. Het verzoek om toestemming van u is gemarkeerd en staat los van eventuele voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op promoties waaraan u heeft deelgenomen. Uw toestemming wordt (ook) gebruikt om campagnes te beheren waarin u geïnteresseerd bent. Als u uw toestemming intrekt, worden uw contactgegevens geblokkeerd totdat u opnieuw toestemming geeft. Elke gegeven toestemming wordt nooit in een standaardmodus gegeven. Wij houden op identificeerbare individuele basis bij wanneer en hoe wij uw toestemming hebben ontvangen. Ook houden wij bij wat er precies tegen u werd getoond of gezegd op het moment dat u aan de campagne deelnam.

Als u vragen heeft over de campagne waaraan u heeft deelgenomen, kunt u contact opnemen met onze Privacy [email protected] die u direct kan antwoorden als u vragen of opmerkingen heeft.

Wij willen u graag duidelijk maken waarom wij de gegevens verwerken en wat wij ermee gaan doen, voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt en verder verwerkt.

HOE U TOESTEMMING OF INTREKKING KUNT

We bieden individuele opties om in te stemmen met of bevestigend te voldoen aan verschillende doeleinden en soorten verwerking. We noemen onze organisatie en eventuele externe beheerders die afhankelijk zijn van toestemming op het moment dat uw gegevens worden verzameld. Wij informeren onze cliënten en respondenten dat zij hun toestemming onverminderd kunnen intrekken of weigeren. Wij trekken de toestemming zo snel mogelijk in en adviseren onze klanten en respondenten hoe zij dit kunnen doen. Door online communicatie rechtstreeks aan onze klanten en respondenten aan te bieden, vragen wij toestemming voor zover en noodzakelijk voor de doeleinden van onze gegevensverwerkingsactiviteiten en onze relatie met u. We hebben leeftijdscontrolemaatregelen (en ouderlijke toestemmingsmaatregelen voor jonge kinderen) ingevoerd om te voorkomen dat kinderen (jonger dan 12 jaar oud) en jongeren (12 tot 18 jaar oud) kunnen deelnemen aan onze diensten.

PRIVACYBELEID VOOR SPONSOREN

Als u wilt weten hoe onze sponsors uw persoonlijke gegevens beschermen, bekijk dan het privacybeleid van die bedrijven.

Onze sponsors vragen ons regelmatig om onze toestemming om u nieuwe promoties aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan kortingen op e-learningboeken, retailproducten en vouchers. Omdat wij niet willen voorkomen dat onze klanten en respondenten profiteren van de beste kortingen, brengen wij u deze aanbiedingen zelf of rechtstreeks van de in de actie genoemde sponsors op de hoogte.

PRINCIPES

Op grond van Richtlijn 95/46/EG en deze laatste Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 werken wij al met de verwerkingsprincipes.

Deze principes blijven van kracht en hebben betrekking op:

 • Wettigheid, eerlijkheid en transparantie;
 • Doelbeperking en consistent gebruik;
 • Dataminimalisatie;
 • Precisie;
 • Opslagbeperking;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid; En
 • Verantwoordingsplicht (de verwerkingsverantwoordelijke moet verantwoordelijk zijn en naleving kunnen aantonen).

GEGEVENSCATEGORIEËN

De categorieën persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van diensten zijn:

 • Voor- en achternaam van de opdrachtgever en respondent, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie door de betrokkene.
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.
 • Toestemmingsgegevens, waaronder voornaam, achternaam, e-mailadres, IP-adres en kopie van campagnemateriaal.
 • Lidmaatschapsvoorkeuren of -verzoeken (bevestigd) Hoe u gecontacteerd kunt worden via e-mail, mobiel nummer en sms of mms.
 • Verzoek om u af te melden voor überhaupt contact voor marketingdoeleinden.
 • Voorkeuren voor verschillende soorten promoties, goederen of diensten.
 • Verzoeken om aanvullende informatie en/of contactgeschiedenis.

LEGITIEME BELANGEN

Deze categorieën persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme belangen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Gerechtvaardigde belangen zijn onze eigen belangen en de (commerciële) belangen van derden bij het verstrekken van de aanbiedingen die u graag wilt ontvangen (gemeenschappelijke belangen). De acties bevatten niet alleen aanbiedingen die ten goede komen aan de contactvoorkeuren van onze klanten en respondenten (zie hierboven), maar zijn ook bedoeld om u te informeren over kortingsaanbiedingen en daartoe de juiste e-mail en sms op het juiste moment te versturen . Om zakelijke belangen in evenwicht te brengen met uw privacyvoorkeuren, verzamelen of vragen wij nooit meer gegevens dan nodig is voor het goed functioneren van onze online communicatie.

WAAROM GEGEVENS VERWERKEN

Wij verwerken gegevens wanneer dat nodig is om:

 • Verantwoordelijk beheer van online communicatie.
 • Bied de mogelijkheid om je aan of af te melden voor specifieke gebruikersinteresses in winkels en sponsors.
 • Speel in op uw interesse(s) in product- of servicecategorieën die worden aangeboden door sponsors of andere markttrends.
 • Het exploiteren van de klantenservice, zoals het beantwoorden van vragen en het blokkeren van persoonsgegevens op eerste verzoek van de betrokkene.
 • Verkeersgegevens verwerken (inkomende klikken, A/B-tests, indien nodig logbestanden) en deze analyseren om fraude en inwisseling op te sporen.
 • Bied de mogelijkheid om een ​​mobiel apparaat te gebruiken als een vorm van identificatie om diensten van andere organisaties te verkrijgen of te kopen, ten behoeve van de betrokkene.
 • Indien van toepassing, het sluiten of uitvoeren van een contract dat in het belang van de betrokkene is gesloten tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de sponsors.
 • Het (vervolg) uitvoeren van een andere wettelijke verplichting.

Informatie wordt niet automatisch voor al deze doeleinden tegelijk gebruikt.

ONLINE COMMUNICATIE

De gegevens die nodig zijn voor (directe) online communicatie worden verwerkt in overeenstemming met de volgende vereisten.

De verwerking is bedoeld voor communicatie met betrokkenen, het verzenden van informatie over producten en diensten vanDeal2Play plezier en Sponsoren, het overzicht houden over de verzonden informatie en het onderhouden van contact met de betrokkenen.

Er worden geen andere persoonsgegevens verwerkt, behalve:

 1. Naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor de communicatie met de betrokkene;
 2. Gegevens met betrekking tot de te verzenden en te verzenden informatie;
 3. Overige aanvullende gegevens die nodig zijn om contact te onderhouden met de betrokkenen.

Uit de verwerking zal geen bijzondere categorie gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 voortvloeien.

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan sponsors die verantwoordelijk zijn voor of in directe communicatie staan ​​met de betrokkene of die daarmee noodzakelijkerwijs betrokken zijn.

De persoonsgegevens worden op verzoek van de betrokkene of uiterlijk twee jaar na het einde van de relatie met de betrokkene verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

BEVEILIGING

Gegevens die om veiligheidsredenen nodig zijn, worden verwerkt in overeenstemming met de volgende vereisten.

De verwerking is bedoeld voor de controle en beveiliging van systemen of programma’s, ter ondersteuning van de goede werking van systemen of programma’s, voor het sorteren en herstellen van bestanden, voor het maken van reservekopieën van bestanden, voor het beheren van systemen of programma’s.

Er worden geen andere persoonsgegevens verwerkt, behalve:

A. gegevens met betrekking tot het gebruik van de software,

B. technische en controlegegevens,

versus gegevens ter bevordering van een goede werking,

D. historische gegevens,

e. gebruikersgegevens.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die het systeem, databeheer of applicatiebeheer verzorgen of aansturen of noodzakelijkerwijs betrokken zijn en anderen, voor zover van toepassing, bij de (vervolg)uitvoering van een ander. wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden uiterlijk 24 maanden na verkrijging verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een contractuele of wettelijke bewaarplicht.

DATAVERKEER MET LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

Als gegevensbeheerderWeb Pte Ltd heeft niet de intentie om persoonsgegevens door te geven aan een derde land (landen buiten de Europese Unie). Als de gegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Unie, dan (in dit geval):

 • Het al dan niet bestaan ​​van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie zal worden onderzocht, bijvoorbeeld door het EU-VS Data Privacy Framework (C(2023) 4745), en
 • Er zal worden verwezen naar geschikte of passende garanties en de middelen waarmee een kopie van dergelijke garanties kan worden verkregen, zullen op eerste verzoek ter beschikking worden gesteld, en als al deze garanties ontbreken,
 • De betrokkene wordt uitdrukkelijk om toestemming voor een voorgestelde doorgifte gevraagd, nadat hij op de hoogte is gesteld van de mogelijke risico’s van dergelijke doorgiften voor de betrokkene vanwege het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en passende waarborgen, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, of de overdracht noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract dat in het belang van de betrokkene is gesloten tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de sponsor.

UW INDIVIDUELE RECHTEN

Wat zijn de rechten met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten:

 • Informatie en toegang: Wij informeren u over de opgeslagen persoonsgegevens en voor welke doeleinden.
 • Rectificatie: Als u wilt dat uw persoonsgegevens gecorrigeerd of bijgewerkt worden, omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn. Wij zullen ze dienovereenkomstig aanpassen.
 • Verwijdering: U kunt ook bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. Wij kunnen geen gegevens verwijderen als de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kunnen wij gegevens verwerken voor andere (administratieve) doeleinden.
 • Beperking: U kunt beperkingen stellen aan de verwerking van uw gegevens als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, zullen wij de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Als u geen direct mail meer wilt ontvangen, kunt u:

– Afmelden via elke marketing-e-mail

– Wijzig uw accountinstellingen

 • Overdraagbaarheid: Als u wilt dat wij uw gegevens overdragen aan een derde partij, neem dan contact met ons op via [email protected].

Om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen en, indien van toepassing, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

COMBINATIES VAN VERWERKINGEN

Dit privacybeleid is niet van toepassing op verwerkingen door Sponsors. Lees het relevante privacybeleid van de Sponsor, dat voorafgaand aan elke deelname aan de Promotie wordt verstrekt en dat voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in het relevante privacybeleid. Elke organisatie zorgt, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, voor een adequate beveiliging van de toegang tot de website, evenals voor een adequate bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

BROWSESSIE EN IP-ADRES

Wij gebruiken ook het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u een surfsessie op internet voert, bijvoorbeeld wanneer u een van onze sites of landingspagina’s bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om na te gaan hoe de website wordt gebruikt en om analyses en rapporten te schrijven met niet-identificeerbare informatie.

GEGEVENS IN VERBAND MET KLACHTENBEHANDELING

Alle gegevens die in het kader van de klachtenbehandeling worden verwerkt (zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere toepasselijke gegevens) worden slechts bewaard zolang als nodig is om de klacht succesvol op te lossen. Uiterlijk 6 maanden nadat de klacht als opgelost wordt beschouwd, worden alle verzamelde gegevens verwijderd.

WEBSITE EN COOKIES

Deal2Play plezier maakt op haar websites gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies zoals “functionele sessiecookies” worden gebruikt om diensten te verlenen of om uw voorkeursinstellingen op te slaan voor doeleinden zoals:

 • Het onthouden en communiceren van de informatie die u invult tijdens het registratieproces of die u invoert bij het aangeven van uw interesses op verschillende webpagina’s, zodat u niet elke keer dezelfde informatie opnieuw hoeft in te voeren of tweemaal dezelfde promoties hoeft te zien,
 • Voorkeursinstellingen opslaan, en
 • Het bijhouden van ongeautoriseerd gebruik van onze landingspagina’s.

ANALYTISCHE COOKIES

“Analytische” cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. Wij analyseren het aantal bezoekers van onze websites, de bezoekduur, de volgorde van de bezochte pagina’s en of er wijzigingen aan de website moeten worden aangebracht. Met de verzamelde informatie kunnen wij onze websites nog gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies worden ook gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen.

MARKETING- EN TRACKINGCOOKIES

Wij gebruiken tracking cookies alleen voor commerciële doeleinden met uw voorafgaande toestemming. Deze cookies, vaak geplaatst door derde partijen, helpen ons om u gepersonaliseerde promotie-aanbiedingen te bieden. Derden kunnen tracking cookies gebruiken.

ANDERE TECHNOLOGIEËN

Naast cookies,Deal2Play plezier maakt ook gebruik van technologieën zoals JavaScript. Door JavaScript in uw browser te gebruiken, kunnen wij onze sites interactief maken en op maat gemaakte, gebruiksvriendelijke webapplicaties ontwikkelen. Voor het verlenen van onze diensten houden wij gegevens bij in een database om robuuste controle over onze diensten (en onze dienstverleners) te implementeren. Het doel is om de betrouwbaarheid van de dienst te optimaliseren. De uit deze gegevens afgeleide informatie wordt gebruikt om misbruik van de gegevens te voorkomen en indien nodig op basis van (zelf)regulering te kunnen reageren op verzoeken om nadere informatie van derden.

VRAGEN, KLACHTEN OF GESCHILLEN

Als u een vraag wilt stellen, een klacht wilt indienen of feedback wilt geven over ons privacybeleid of onze sites, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij nemen binnen 48 uur na ontvangst van uw e-mail contact met u op om eventuele problemen te bespreken.

U wordt tevens uitgenodigd een brief te sturen naar:

Phonify B.V.

Frans Halsstraat 26 A-H ; 1072 BR Amsterdam, The Netherlands

AANPASSINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. In het privacybeleid worden belangrijke aanpassingen op deze site doorgevoerd.

Bijgewerkt, januari 2024